PTTK WęgrówHistoria Oddziału PTTK w Węgrowie
W roku 1967 - z inicjatywy opiekunów społecznych nad zabytkami w Węgrowie, powstaje Oddział PTTK w Węgrowie.
Powstanie Oddziału PTTK w Węgrowie poprzedziła kilkuletnia działalność Opiekunów Społecznych nad Zabytkami w Węgrowie.
Rok 1955 - powstaje Koło Opiekunów Społecznych PTTK nad Zabytkami w Węgrowie. Skład Koła: Marian Jakubik, Eugeniusz Leszczyński, Jan Klem, Jan Kuta, Antoni Siekierski, Bolesław Nadowski. Koło Opiekunów Społecznych nad Zabytkami w Węgrowie z braku oddziału PTTK, podlegało Zarządowi Okręgu Mazowieckiego do 1967 roku.
Rok 1962 - Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTTK w Warszawie zorganizował pierwszy p wojnie eksternistyczny egzamin przewodników turystycznych PTTK, na który zgłosiło się 13 osób z całego województwa. Węgrów reprezentowało 3 osoby.

W dniu 10 sierpnia 1967 roku odbyło się Zebranie Założycielskie w lokalu Miejskiej Rady Narodowej w Węgrowie, uczestniczyło w nim 92 osoby. 13 listopada 1967 r. wpisano Oddział do Rejestru Stowarzyszeń i Związków PWRN w Warszawie pod numerem rejestru 2798.

W skład Zarządu weszli:
Marian Jakubik - prezes,
Eugeniusz Leszczyński - wiceprezes
Jan Klem - wiceprezes
Tadeusz Sawicki - członek prezydium
Marian Sopyło - sekretarz
Leszek Ratyński - członek
Bolesław Nadowski - członek
Czesław Joniuk - członek
Wiesław Ratajski - członek
Janusz Ilczuk - członek

14 listopada 1977 r. - powstaje Koło Przewodników Turystycznych PTTK. W 1977 roku w Oddziale działało: 17 opiekunów społecznych nad zabytkami, 10 strażników ochrony przyrody, 10 przewodników turystycznych, 2 instruktorów imprez na orientację.
4 lipca 1973 roku - powstaje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego przy Oddziale.

Lata 1955 - 59 - odbudowa ruin zamku w Liwie z inicjatywy przewodników i opiekunów społecznych PTTK nad zabytkami w Węgrowie.

Rok 1961 - powstaje Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie, kierownikiem Muzeum zostaje Marian Jakubik, Społeczny Opiekun PTTK nad zabytkami w Węgrowie.

Członkowie Honorowi PTTK - Marian Jakubik (od 1997 roku).
Rok i liczba członków w kołach i klubach PTTK - ogółem
1967 r. - 92
1971 r. - 128
1974 r. - 209
1978 r. - 328
1981 r. - 806
1985 r. - 720
1989 r. - 544
1993 r. - 359
1995 r. - 169
1999 r. - 85
2000r. - 82
2002 r. - 88
2003r. - 63
2004r. - 72
Komisje statutowe:
Komisja kolarska | liczba członków - 8
Komisja piesza | liczba członków - 5
Komisja krajoznawcza | liczba członków - 4
Komisja ochrona przyrody | liczba członków - 6
Komisja opieki nad zabytkami | liczba członków - 7
Komisja przewodnicka | liczba członków - 5
Komisja młodzieżowa | liczba członków -5
Komisja ds. turystki osób niepełnosprawnych | liczba członków - 5
Kadra programowa Oddziału:
Przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek | liczba uprawnionych - 11

Znakarze Szlaków Rowerowych / liczba uprawnionych – 5

Przodownicy:
turystyki kolarskiej | liczba uprawnionych - 2
turystyki pieszej | liczba uprawnionych -1
imprez na orientację | liczba uprawnionych - 2


Instruktorzy:
krajoznawstwa | liczba uprawnionych - 4
ochrony zabytków | liczba uprawnionych -1
strażnicy ochrony przyrody | liczba uprawnionych -6
społeczni opiekunowie zabytków | liczba uprawnionych - 23
organizatorzy turystyki | liczba uprawnionych -72
opiekunowie SKKT - PTTK | liczba uprawnionych - 5
Władze Oddziału PTTK w WęgrowieKadencja 2003 ? 2010r.adres: 07- 100 Węgrów ul. Gdańska 2 tel.fax. (+48 025) 792- 35-66 (+48) 0608 191 645Zarząd Oddziału PTTK w Węgrowie1. Wojciech Gerej Prezes2. Danuta Grodzka Wiceprezes3. Ewa Grasiewicz Skarbnik4. Barbara Grzeszek Sekretarz5. Agata Kuć - Członek6. Małgorzata Piórkowska Członek7. Danuta Skibniewska ? Członek8. Andrzej Bartnik Członek9. Jerzy Oleszczuk - CzłonekData powstania : Oddziału: 13.XI. 1967r.BORT- PTTK: 4.VII. 1973r. Punkt ?it? : 01.11.2003

Punkt informacji turystycznej

'it'Udzielamy informacji Turystycznej Sprzedajemy wydawnictwa turystyczne; przewodniki, foldery, mapy, pamiątki regionalne , wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego, itp. Promujemy turystykę i krajoznawstwo Świadczymy usługi przewodnickie

KrajoznawstwoZachęcamy do zdobywania naszej Odznaki Regionalnej i udziału w naszych imprezach turystyczno-krajoznawczych.Regulamin Odznaki Krajoznawczej ' Miłośnik Ziemi Węgrowskiej'1.Odznaka Krajoznawcza ?Miłośnik Ziemi Węgrowskiej? została ustanowiona w dniu 27.03.2002r. przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Węgrowie, dla uczczenia 35 rocznicy powstania w Węgrowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.2.Odznaka ma na celu promowanie i popularyzację miasta Węgrowa i okolic, jego tradycji historycznych, walorów krajoznawczych i turystycznych.3.Odznaka jest jednostopniowa.4.Odznakę można zdobywać w dowolnej dyscyplinie turystyki.5. Odznakę może zdobyć turysta, który ukończył 10 lat i spełnił następujące warunki:a) odbył jednodniową wycieczkę po jednym ze znakowanych szlaków turystycznych biegnących przez ziemię Węgrowskąb) wziął udział w 2 imprezach turystyki kwalifikowanej organizowanych na terenie ziemi Węgrowskiejc) zwiedził Węgrów i 10 miejscowości wybranych z załączonego wykazu.6. Odznakę można zdobyć w ciągu trzech lat licząc od daty pierwszej wycieczki.7.Weryfikację odznaki przeprowadza Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK w Węgrowie na podstawie samodzielnie opracowanych dzienników z ewidencją wycieczek, zwiedzanych miejscowości i obiektów, udział w wycieczce lub zwiedzenie miejscowości powinno być potwierdzone dowolną pieczątką z danej miejscowości.8. Wędrówki odbyte podczas zdobywania Odznaki Krajoznawczej mogą być zaliczone na odznaki turystyki kwalifikowanej.9. Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie może przyznać Honorową Odznakę Krajoznawczą ?Miłośnik Ziemi Węgrowskiej? organizacjom, instytucjom, lub osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa w regionie węgrowskim.10. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie.Załącznik do Regulaminu ?Odznaki Miłośnik Ziemi Węgrowskiej? WYKAZ MIEJSCOWOŚCI DO ZWIEDZANIA : Węgrów, Liw, Starawieś, Miedzna, Wrotnów, Treblinka, Korytnica, Turna, Paplin, Grodzisk, Sucha, Wyszków, Proszew, Kopcie, Grębków, Łochów, Jeżyska, Kamionna, Baczki, Barchów, Gwizdały, Pogorzelec, Sadowne, Stoczek, Lipki, Miednik, Jartypory, JarniceInformacje nt. Odznaki Regionalnej Miłośnik Ziemi Węgrowskiejpomysłodawca ustanowienia Odznaki : Danuta Grodzka- autorzy regulaminu Odznaki : Danuta Grodzka, Barbara Grzeszek, Wojciech Gerej- autor znaku graficznego Odznaki : Andrzej Giers- Odznaka ustanowiona dnia 27.03.2002r. , Uchwała nr 2/2003 Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie,- pierwsza osoba , której przyznano Odznakę : Wojciech Gerej, 20.09.2002. zamieszkały : 07-100 Miedzna- Odznaka wytłoczona w : ?Metaloplastyka?, Lublin, ul Górna 3/1- nakład Odznaki : 100 szt.- przyznano 29 Odznak, w 2002 r. - 1 Odznaki ; 2003r - 16 Odznak ; 2004 r - 12 Odznak.- Odznakę w stopniu Honorowym przyznano : Kol. Marianowi Jakubikowi - członek Honorowy PTTK, Honorowy Prezes Oddziału PTTK w Węgrowie - zmarł w 2004r. , P. Bogdanowi Dolińskiemu - Staroście Powiatu Węgrowskiego, P. Janowi Górskiemu -Burmistrzowi Miasta Węgrowa, P. Bogusławowi Szymańskiemu - Wójtowi Gminy Liw, P. Adamowi Karczewskiemu - Wójtowi Gminy Grębków , P. dr Mirosławowi Roguskiemu? Prezesowi Totalizatora Sportowego Sp. z o. w Warszawie P. Anna Gawrońska - konserwator, pracownik Muzeum Historycznego w Krakowie za szczególne zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Powiecie Węgrowskim.

- Odznakę weryfikuje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK w WęgrowieInwentaryzacjaD. GrodzkaC. Ostas2000.08.12

KorytnicaK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, słupowa, z figurą św. Franciszka, przy drodze do Komór, w pobliżu kościoła par., 1939, murowana, otynkowana, czworoboczna. W przyziemiu trójstopniowa podstawa, na której ustawiony cokół. U nasady słupa stylizowany gzyms o prostej formie. W zwieńczeniu polichromowana, rzeźba św. Franciszka, na niskim cokoliku. Święty ukazany w pozycji stojącej, ubrany w habit. W lewym reku trzyma księgę, w prawym krzyż, u stóp czaszka na księdze. Na trzech bokach kapliczki wygrawerowane inskrypcje: od lewej - ' Wszyscy do roboty! / Św. Franciszku Zwycięzco/ złości świata i szatana !/ Filarze Kościoła Bożego !/ Obrońco Wiary Świętej/ Wodzu życia apostolskiego/ Patronie Akcji katolickiej! i /Proś Ojcze by świat cały/ Jezusa poznał tu,/By hołd miłości chwały/ i serca przyniósł Mu !'; do frontu - 'Bóg mój i wszystko !/ Św. Franciszku Seraficki/ Założycielu trzech Zakonów./ Opiekuj się nami Ojcze nasz./ U stóp Twoich klęczą wraz./ Dzieci Trzeciego Zakonu./ Spójrzyj na nich z niebios tronu./ Ty miłością Serafina/ Kochałeś Boskiego Syna./ Do Ciebie pokornie wołamy./ Spraw niech i my Go kochamy !/ R. P. 1939'; od prawej - 'Pokuty ! Pokuty ! Pokuty !/ Św. Franciszku Wzorze pokuty/ Lekarzu chorych dusz!/ Z Matką Niepokalaną/ Za nami w Niebie proś!/ Modlitwę tu składaną/ przed Tron Boski wznós!/ o Franciszku Możny w Niebie,/ u Jezusa i Maryi stóp!/ Twoje dzieci proszą Ciebie/ Dla nich wszystkich miejsce zrób !'. Kapliczka wygrodzona metalową siatką.MiędzyleśK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, w centrum wsi, przy drodze Wrotnów - Stoczek. Wzniesiona 1723 z fundacji Antoniego Grabowskiego cześnika wieluńskiego, na miejscu wcześniejszej z 1631, restaurowana z wymianą dachu w XIX i XX, mur., czworoboczna, otynkowana. W przyziemiu nieco szerszy cokół. W części górnej, w każdej ścianie prostokątne płytkie wnęki przesklepione odcinkowo. Na narożach, przy zakończeniu wnęk stylizowane imposty. Nasadę obiega skromny gzyms działowy w postaci półwałka oraz profilowany gzyms podokapowy. Przykryta daszkiem namiotowym, o połaciach z blachy. W zwieńczeniu kuty z żelaza krzyż łaciński. Pod wnękami wmurowane kamienne tablice inskrypcyjne: od frontu z datą 1631, od tyłu z datą 1723. Kapliczka otoczona drewnianym płotkiem sztachetowym.

K. Z. S. w P.: t. X, zesz. 26, 1964, str. 13.

WęgrówK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, słupowa, z figurą św. Jana Nepomucena, przy wylocie drogi w kierunku Sokołowa Podlaskiego, XVIII/XIX, mur., czworoboczna, otynkowana. W przyziemiu szerszy cokół z prostokątnymi, płytkimi płycinami. Naroża słupa ujęte lizenami. Nasadę obiega profilowany gzyms podokapowy. Przykryta daszkiem namiotowym, o połaciach z blachy. W zwieńczeniu kamienna, późnobarokowa, polichromowana, figura św. Jana Nepomucena, na niskim cokoliku. Kapliczka otoczona metalowym płotkiem.K. Z. S. w P.: t. X, zesz. 26, 1964, str. 38.ŁochówK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, słupowa, z figurą św. Jana Nepomucena, przy wylocie drogi w kierunku Węgrowa, 1 poł. XIX, mur., czworoboczna, otynkowana. W przyziemiu szerszy cokół. Nasadę obiega profilowany gzyms podokapowy. Przykryta daszkiem namiotowym, o połaciach z blachy. W zwieńczeniu kamienna, polichromowana, późnobarokowa, figura św. Jana Nepomucena. Kapliczka otoczona drewnianym płotkiem sztachetowym.K. Z. S. w P.: t. X, zesz. 26, 1964, str. 11.LiwK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, słupowa, z figurą św. Jana Nepomucena, przy rozwidleniu dróg w kierunku Węgrowa, Warszawy i Korytnicy, 1901, mur., czworoboczna, o ściankach z surowej cegły. W przyziemiu szerszy, dwustopniowy cokół. W każdym boku słupa wysoka, prostokątna płycina. Nasadę obiega profilowany gzyms podokapowy. W zwieńczeniu, na niewysokim cokoliku, piaskowcowa rzeźba św. Jana Nepomucena. W płycinie od frontu, metalowa tabliczka z nadlaną inskrypcją: 'ŚWIĘTY JANIE/ NEPOMUCEŃSKI/ MÓDL SIĘ ZA NAMI/ ADAM I KATARZYNA GRUDZIŃSCY/ POLECAMY SIĘ TWOJEJ OPIECE/ 1901/.' Kapliczka otoczona metalowym płotkiem.KietlankaK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, słupowa, z figurą 'Chrystusa Gorejące Serce', przy wylocie drogi do zespołu dworskiego, 1901, murowana z ciosów granitowych, czworoboczna. W przyziemiu kilkustopniowy cokół uskokowo zwężający się ku górze. Na frontowej ściance słupa, przeszlifowane prostokątne pole z wyciętymi narożnikami. U nasady stylizowany gzyms o prostej formie. W zwieńczeniu piaskowcowa, rzeźba 'Chrystusa Gorejące Serce' na niskim cokoliku. Na wyszlifowanym polu słupa, wygrawerowana inskrypcja: 'O MÓJ JEZU/ MIŁOSIERDZIA / 100 DNI ODPUSTU/ oraz niżej: JEZU CICHY I PO/ KORNEGO SERCA/ UCZYŃ SERCA NASZE/ PODOBNE DO TWOJEGO/ 300 DNI ODPUSTU.' Na cokole inskrypcja: R. P. 1901/ OFIARA X. X. WACŁAWA/ I BOLESŁAWA KIETLIŃSKICH. Kapliczka otoczona metalowym płotkiem.Górki GrubakiK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, słupowa, z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, przy skrzyżowaniu dróg przez wieś, pocz. XX, murowana z ciosów granitowych, czworoboczna. W przyziemiu pięciostopniowa podstawa, na której ustawiony cokół. U nasady słupa stylizowany gzyms o prostej formie. W zwieńczeniu polichromowana, rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, ukazanej w pozycji stojącej, ubranej w białą suknię i niebieski płaszcz. Ręce skrzyżowane na piersi, pod stopami półksiężyc i wąż.MiedznaK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, w centrum miejscowości, pocz. XX, drew., 'domkowa', na planie prostokąta. Wzniesiona z zastosowaniem konstrukcji wieńcowej, oszalowana deskami w układzie pionowym. Od frontu wejście prostokątne zakończone odcinkowo z drzwiami dwuskrzydłowymi, płycinowymi, przeszklonymi u góry. W ścianach bocznych po jednym oknie jednoskrzydłowym, prostokątnym, zakończonym trójkątnie. Dach dwuspadowym z podcieniem od frontu, kryty blachą. Na kalenicy krzyż drewniany z metalową Pasyjką. Wewnątrz ołtarzyk współczesny.BrzózaK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, we wsch. części miejscowosci, przy drodze Sadowne - Łochów, k. XVIII, przebud. 1903, drew., 'domkowa', na planie prostokąta z przedsionkiem zbliżonym do kwadratu od frontu. Wzniesiona z zastosowaniem konstrukcji wieńcowej, oszalowana deskami w układzie pionowym. Od frontu, w przedsionku niższym od korpusu, wejście prostokątne z drzwiami jednoskrzydłowymi, płycinowymi, przeszklonymi u góry. W ścianach bocznych korpusu oraz przedsionka, po jednym oknie jednoskrzydłowym, prostokątnym, zakończonym półkoliście. Dachy nad korpusem i przedsionkiem dwuspadowe kryte blachą, z krzyżami kutymi z żelaza na kalenicach. Nad drzwiami wejściowymi wykuta w metalu data: 1903. Wewnątrz ołtarzyk z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Kapliczka otoczona metalową siatką z żelazną furtką od frontu oraz drewnianym płotkiem sztachetowym od tyłu.GrabinyK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, przy drodze z Sadownego do Brzózy, XVIII, drew., 'domkowa', na planie kwadratu. Wzniesiona z zastosowaniem konstrukcji wieńcowej, oszalowana deskami w układzie pionowym. Od frontu wejście prostokątne zakończone łukiem odcinkowym, drzwiczki niskie, jednoskrzydłowe, sztachetowe. W ścianach bocznych po jednym otworze okiennym prostokątnym, zakończonym półkoliście. Dach namiotowy kryty blachą, z drewnianym krzyżem w zwieńczeniu. Wewnątrz późnobarokowa, drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena. K. Z. S. w P.: t. X, zesz. 26, 1964, str. 3.KrypyK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, w centrum miejscowości, na posesji Nr 37, przy drodze do Wierzbna, ok. 1905, mur., ściany z surowej, czerwonej cegły z niewielkimi partiami otynkowanymi. Wybudowana na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętym 'prezbiterium'. Od frontu prostokątne wejście zamknięte półkoliście z drzwiami jednoskrzydłowymi, deskowymi. W ścianach bocznych korpusu po jednym oknie jednoskrzydłowym, prostokątnym, zakończonym ostrołukowo. Dachy: nad korpusem dwuspadowy, nad 'prezbiterium' namiotowy, kryte blachą. W szczycie dachu od frontu dwie arkadowe blendy, nad którymi pseudo-sygnaturka z dekoracyjnym krzyżem, kutym z żelaza. We wnętrzu o sklepieniu klasztornym, ołtarzyk z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Przed kapliczką metalowe ogrodzenie z publicznie dostępną furtką.RowiskaK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, usytuowana w centrum wsi, na rozwidleniu dróg, pocz. XX, mur., ściany z surowej czerwonej cegły, czworoboczna. W części dolnej nieco szerszy cokół, nad którym od frontu prostokątna wnęka zamknięta półkoliście, dostępna jednoskrzydłowym oknem. W górnej kondygnacji naroża ujęte pilastrami, na których wspierają się trójkątne frontony. W każdym boku prostokątna wnęka zakończona półkoliście, dostępna jednoskrzydłowym oknem. U nasady, attyki zakończone gzymsem, nad którym cokół z kutym z żelaza, dekoracyjnym krzyżem łacińskimi. W dolnej wnęce obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, u góry od frontu - gipsowa figura Matki Boskiej, od lewej - figura św. Antoniego, od prawej - figura Chrystusa, od tyłu - figura Matki Boskiej. Kapliczka otoczona drewnianym płotkiem sztachetowym.Wierzbno K a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, usytuowana na zach. skraju wsi, pocz. XX, mur., czworoboczna, otynkowana. W części dolnej nieco szerszy cokół. W górnej kondygnacji pomieszczenie dostępne trzema kwadratowymi, jednoskrzydłowymi oknami. Od frontu w narożach hemisferyczne wgłębienia. U nasady gzyms z prostym ceglanym krzyżem. Przykryta dwoma krzyżującymi się daszkami dwuspadowymi. Od frontu, na kalenicy i w narożach, sterczyny z prostymi żelaznymi krzyżami łacińskimi. Wewnątrz gipsowa figura Matki Boskiej - niezabytkowa. Kapliczka otoczona drewnianym płotkiem sztachetowym.Korytnica - KomoryK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, arkadowa, usytuowana przy drodze Korytnica - Komory, przeł. XIX/XX, mur., czworoboczna, otynkowana. W części dolnej cokół, ustawiony na dwustopniowej podstawie. W górnej kondygnacji arkadowej, cztery pseudotoskańskie kolumny w narożach, dźwigające przesklepienie o łuku odcinkowym. Na cokole, poniżej arkady frontowej, prostokątny blat z ćwierćkolistym wspornikiem. Nakryta daszkiem czterospadowym, zwieńczonym prostym żelaznym krzyżem łacińskim.Zalesie K a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, usytuowana przy rozwidleniu dróg w centrum wsi, 1928, mur., czworoboczna, nie otynkowana. W części dolnej nieco szerszy dwustopniowy cokół. W górnej kondygnacji pomieszczenie dostępne trzema oknami prostokątnymi zakończonymi półkoliście, jednoskrzydłowymi. Przykryta dwoma krzyżującymi się daszkami dwuspadowymi ze sterczyną na ich przecięciu. W zwieńczeniu prosty żelazny krzyż łaciński. Na cokole, prostokątny, otynkowany wysklepek z wyrytą inskrypcją: 'KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO/ MÓDL SIĘ ZA NAMI !/ W ROKU 1928 FUNDATORKA TEKLA ............. Wewnątrz gipsowa figura Matki Boskiej - nie zabytkowa. Kapliczka otoczona ażurowym murem z białej cegły silikatowej.

TchórzowaK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, usytuowana przy skrzyżowaniu z drogą do Starej Wsi, l. 40-XX, mur., czworoboczna, otynkowana. W części dolnej nieco szerszy dwustopniowy cokół. Na ściankach górnej części cokołu, prostokątne wysklepki z wyciętymi narożnikami. W górnej kondygnacji pomieszczenie dostępne trzema oknami prostokątnymi, zakończonymi półkoliście, jednoskrzydłowymi. Nasadę obiega profilowany gzyms. Przykryta dwoma krzyżującymi się daszkami dwuspadowymi. Na ich przecięciu krzyż z figurką Chrystusa Ukrzyżowanego. Wewnątrz obraz i gipsowa figura Matki Boskiej - nie zabytkowe. Kapliczka otoczona metalową siatką.
KołodziążK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, usytuowana przy drodze do Lipek Starych, pocz. XX , mur., czworoboczna, otynkowana. W części dolnej nieco szerszy cokół. W górnej kondygnacji pomieszczenie dostępne trzema oknami prostokątnymi, zakończonymi półkoliście, jednoskrzydłowymi z wydzielonymi półkolistymi nadświetlami.. Nasadę obiegają dwa pasy zredukowanego gzymsu. Przykryta daszkiem czterospadowym. W zwieńczeniu ażurowy, żelazny, krzyż łaciński. Wewnątrz gipsowa figura Matki Boskiej - nie zabytkowa.
SzynkarzyznaK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, usytuowana przy drodze do Łochowa, 1904, mur., czworoboczna, nie otynkowana. W części dolnej nieco szerszy dwustopniowy cokół. W górnej kondygnacji pomieszczenie dostępne od frontu jednym oknem prostokątnym, zakończonym ostrołukowo, jednoskrzydłowym z wydzielonym ostrołukowym nadświetlem. W ścianach bocznych tynkowane prostokątne płyciny. Przykryta dwoma krzyżującymi się daszkami dwuspadowymi ze sterczyną na ich przecięciu. Na zakończeniu sterczyny osadzony kuty z żelaza, ażurowy krzyż łaciński z figurką Chrystusa Ukrzyżowanego. Na cokole u góry żeliwna tablica z nadlaną inskrypcją:' O MARYO !/ NIEPOKALANIE POCZĘTA/ MÓDL SIĘ ZA NAMI', niżej większa tablica z inskrypcją: 'NA PAMIĄTKĘ/ JUBILEUSZU NIEP POCZ/ NAJ: M: PANNY/ 1854 - 1904 R.' . Wewnątrz sklepienie ostrołukowe. Na wyposażeniu gipsowa figura Matki Boskiej - nie zabytkowa. Kapliczka otoczona ażurowym ogrodzeniem z segmentów żeliwnych.
KomoryK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, usytuowana w centrum wsi, pocz. XX , mur., czworoboczna, otynkowana. W części dolnej cokół wydzielony gzymsem kordonowym. Na ścianie frontowej cokołu prostokątna płycina. W górnej kondygnacji pomieszczenie dostępne z trzech stron, trzema oknami prostokątnymi, zakończonymi półkoliście, jednoskrzydłowymi z wydzielonymi półkolistymi nadświetlami. Nad oknami wydobyte ceglane łuki sklepienne. Nasadę obiega profilowany gzymsu. Przykryta daszkiem czterospadowym załamanym przy okapie. Połacie daszku blaszane. W zwieńczeniu kuty z żelaza, ozdobny, krzyż łaciński. Wewnątrz gipsowa figura Chrystusa - nie zabytkowa. Kapliczka otoczona drewnianym, sztachetowym płotem.
PoszewkaK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, przy drodze do Miedzny, przeł XIX/XX, mur., czworoboczna, trójkondygnacyjna, otynkowana. W części dolnej nieco szerszy cokół. Kondygnacja środkowa w kształcie prostopadłościanu o gładkich ścianach, z gzymsem kordonowym w postaci półwałka.. W górnej kondygnacji wnęka przesklepiona odcinkowo, flankowana od frontu dwoma prymitywnymi kolumnami. W ściankach bocznych po jednym otworze okiennym prostokątnym, zakończonym półkoliście. Nasadę obiega oszczędnie profilowany gzyms. Przykryta daszkiem czterospadowym o połaciach z blachy. W zwieńczeniu kuty z żelaza, ażurowy, krzyż równoramienny. Wewnątrz gipsowa figura Matki Boskiej - nie zabytkowa. Do niedawna umieszczona była tu osiemnastowieczna, drewniana rzeźba Chrystusa Frasobliwego, obecnie przechowywana u miejscowego sołtysa. Kapliczka otoczona ogrodzeniem z metalowych segmentów.
WyszkówK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, przy drodze do Grębkowa w pobliżu mostu na rzece Liwiec, k. XVIII, mur., trójboczna o wklęsłych bokach, otynkowana. W części dolnej szerszy cokół oddzielony gzymsem od kondygnacji górnej. Kondygnacja górna otwarta trzema arkadami o narożach ujętych pilastrami, ze spływami wolutowymi. Nasadę obiega profilowany gzyms podokapowy, zgierowany na pilastrach. Przykryta daszkiem namiotowym, dachówkowym. W zwieńczeniu kuty z żelaza, krzyż równoramienny. Wewnątrz osiemnastowieczna, drewniana rzeźba św. Jana NepomucenaK. Z. S. w P.: t. X, zesz. 26, 1964, str. 42.
WyszkówK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, usytuowana na pd.-wsch. skraju wsi, k. XVIII, mur., trójboczna o wklęsłych bokach, otynkowana. W części dolnej szerszy cokół ustawiony na kolistej podstawie, oddzielony gzymsem od kondygnacji górnej. Kondygnacja górna otwarta trzema arkadami o narożach ujętych pilastrami, ze spływami wolutowymi. Nasadę obiega profilowany gzyms podokapowy. Przykryta daszkiem namiotowym, dachówkowym. W zwieńczeniu kuty z żelaza krzyż, o trójlistnych zakończeniach. Wewnątrz osiemnastowieczna, drewniana rzeźba św. Zyty.K. Z. S. w P.: t. X, zesz. 26, 1964, str. 42.
WyszkówK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, przy drodze do Jarnic na zach. skraju wsi, k. XVIII, mur., czworoboczna, otynkowana. W przyziemiu szersza podstawa o zaokrąglonych krawędziach. Dolna część z prostokątnymi płycinami, oddzielona gzymsem w postaci półwałka od kondygnacji górnej. Kondygnacja górna otwarta trzema arkadami o łuku koszowym. Nasadę obiega profilowany gzyms podokapowy. Przykryta daszkiem namiotowym, dachówkowym. W zwieńczeniu kuty z żelaza krzyż łaciński. Wewnątrz osiemnastowieczna, drewniana rzeźba św. Floriana.K. Z. S. w P.: t. X, zesz. 26, 1964, str. 42.LiwK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a, przy drodze Węgrów - Warszawa w pobliżu strumienia, na miejscu kościoła szpitalnego św. Ducha, 1838, mur., czworoboczna, otynkowana. W części dolnej nieco szerszy cokół. Kondygnacja górna otwarta na trzy strony półkolistymi arkadami. Filary arkad ozdobione impostami. Nasadę obiega gładkie belkowanie i skromny gzyms podokapowy. Przykryta daszkiem namiotowym, dachówkowym. W zwieńczeniu kuty z żelaza krzyż, zakończony kółkami. Niegdyś usytuowana była w kapliczce, drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena.K. Z. S. w P.: t. X, zesz. 26, 1964, str. 10.
BarchówK a p l i c z k a p r z y d r o ż n a , ok. poł. IXX w., mur., czworoboczna, otynkowana na gładko. U dołu cokół ujęty lizenami w narożach, oddzielony od kondygnacji górnej, prostym gzymsem kordonowym. W górnej kondygnacji w narożnikach cztery półkolumienki oraz dwie prymitywne kolumny flankujące wnękę przesklepioną odcinkowo. Pomieszczenie dostępne trzema oknami jednoskrzydłowymi prostokątnymi zakończonymi odcinkowo. Wewnątrz gipsowe figurki Matki Boskiej-nie zabytkowe. Nakryta daszkiem dwuspadowym o połaciach z blachy. W zwieńczeniu kuty z żelaza ozdobny krzyż łaciński. Otoczona płotkiem z metalowej siatki.K. Z. S. w P.: t X, zesz. 26, 1964, str. 2.Opieka nad zabytkamiRok 1955 - data powstania Koła Opiekunów Społecznych PTTK nad Zabytkami w Węgrowie. Skład Koła: Marian Jakubik, Eugeniusz Leszczyński, Jan Klem, Jan Kuta, Antoni Siekierski, Bolesław Nadowski.
Koło Opiekunów Społecznych nad Zabytkami w Węgrowie z braku oddziału PTTK, podlegało Zarządowi Okręgu Mazowieckiego do 1967 roku.Rok 1962 - Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTTK w Warszawie zorganizował pierwszy p wojnie eksternistyczny egzamin przewodników turystycznych PTTK, na który zgłosiło się 13 osób z całego województwa. Węgrów reprezentowało 3 osoby.Renowacja kapliczki Św. Jana Nepomucena w WęgrowieStaraniem Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie w 2005r. kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. Kościuszki w Węgrowie odzyskała swą dawną świetność. Węgrowski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od dawna zabiegał o przeprowadzenie prac konserwatorskich kapliczki. Trzeba było pokonać wiele trudności , by zgodnie z procedurą uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, następnie zabiegać o środki finansowe , by w końcu rozpocząć remont tak wspaniałego obiektu pochodzącego z przełomu XVIII i XIX wieku. Przeprowadzenie prac możliwe było dzięki dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urzędu Miasta w Węgrowie oraz Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie. Opieka nad zabytkami nie jest dla naszego Oddziału czymś nowym , to tradycja sięgająca czasów odbudowy zamku w Liwie czy pałacu w Starejwsi. Kapliczka św. Jana Nepomucena czekała długo na odnowę. Od kiedy dokładnie Sam święty z lekko uniesioną ręką do góry pozdrawia podróżnych wjeżdżających do Węgrowa i tych opuszczających miasto trudno jest dziś ustalić. Jedno jest pewne, że od bardzo dawna, bo świadczyły o tym dotkliwe ubytki w tynku słupa , skorodowany cokół , obecność grzyba i porostów, a także znaczne uszkodzenia figury świętego. Dziś święty Jan Nepomucen wygląda rzeczywiście jak nowy i pewnie cieszy się, że to On miał więcej szczęścia od Innych świętych , którzy stoją gdzieś przy polnych ścieżkach, na skrzyżowaniu dróg, przy strumykach i nad rzekami, wśród krzaków bzu i jaśminu, czy nawet tuż przy posesjach wiernych parafian wielu wsi i miasteczek. Stoją i wołają o pomoc , tylko, że nikt ich nie słyszy, bo to przecież niemi świadkowie naszej historii, naszej kultury ludowej i naszej odwiecznej tradycji chrześcijańskiej. Wbrew wszelkim przeciwnościom i trudom jakie przyszłoby nam pokonać dajmy Im szansę przetrwania tak długo jak jest to możliwe. Bądźmy pewni, że Oni w zamian strzec nas będą od złego, obronią od ognia i wody, od zarazy i zwykłych chorób. Trwajmy też w przekonaniu, że '.... gdy zgaśnie pamięć ludzka, dalej mówić będą kamienie...'- (kr. Stefan Wyszyński)Zarząd Oddziału PTTK w Węgrowie składa serdeczne podziękowania Samorządowi Województwa Mazowieckiego, oraz Burmistrzowi i Radzie Miasta Węgrowa za dofinansowanie prac konserwatorskich kapliczki św. Jana Nepomucena przy ul. Kościuszki w Węgrowie.Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków Delegatura w Siedlcach, dziękujemy za współpracę.
 
 
 
powered by inmidia